نکات مهم فصل 1 – علوم تجربی هشتم

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
 1. بیشـتر موادی که ما در زندگی با آنها سـرو کار داریم از دو یا چند ماده تشـکیل شـده اند.
 2. برخی ازمواد خالص وبعضی مخلوط اند.
 3. موادی که از یک نوع ماده تشـکیل شـده باشـند، مواد خالص نامیده میشوند
 4. موادی را که از دو یا چند ماده تشکیل شده باشند، مواد ناخالص یا مخلوط می نامند
 5. نمک خوراکی ، آب مقطر ، مس ماده خالص اند
 6. آجیل ، شربت آبلیمو ، سکه ، دوغ مخلوط اند .
 7. بـا آمیختـن مواد مختلف با هم، انـواع گوناگونی از مخلوطها بـه حالت جامد، مایع و گاز درست می شود.
 8. حالت فیزیکی هر یک را مشخص کنید :
  آجیل : جامدبادکنک پر از هوا : گازآبلیمو : مایع
 9. یکی از ویژگیهای مخلوط این است که اجـزای تشـکیل دهنده آن، خواص اولیـه خود را حفظ می کنند .
 10. خـواص مواد قبل از آمیخته شـدن با یکدیگر و بعـد از آن تغییر نمی کند
 11. آب نمک مخلوطی از دو ماده آب و نمک اسـت. هنگامی که این مخلوط را می چشـیم، مزه آن شـور اسـت. خاصیت شـوری مربوط به نمک اسـت؛ یعنی نمک خاصیت شـوری خود را در مخلـوط نیـز حفـظ کرده اسـت. از طرف دیگـر اگر مقـداری آب نمک را روی زمیـن بریزیم، جاری میشـود. جاری شـدن از ویژگیهای آب اسـت .
 12. بسیاری از نوشـیدنیها و مواد خوراکی مخلوط اند . مانند : سیب ، لقمه ، دوغ
 13. مخلوط ممکن است همگن یا نا همگن باشد .
 14. شربت پادزیست ( آنتی بیوتیک ) یا شربتهای دیگر مانند شربت معده ، نمونهای از مخلوط های ناهمگن اند و به آنها تعلیقه یا سوسپانسیون می گویند .
 15. تعلیقـه مخلوطـی ناهمگن اسـت کـه در آن ذرات جامد به صورت معلـق در مایـع (آب ) پراکنده اند.
 16. دوغ ، آبلیمو و شربت خاکشیر، نمونه های دیگری از مخلوط های تعلیقه اند.
 17. هر محلول حداقل از دو جزء حل شـونده و حلال تشـکیل شـده است.
 18. حلال ماده ای است که معمولا جـزء بیشـتری از محلـول را تشـکیل می دهـد و حل شـونده را در خود حـل می کند.
 19. در محلول آب نمـک، نمـک حـل شـونده و آب حلال اسـت .
 20. آلیاژها محلول هایی جامد در جامدند .
 21. هوای پاک محلولی از گازهای نیتروژن، اکسیژن و گازهای دیگر است.
 22. محلولها می توانند به حالت جامد، مایع یا گاز باشند.
 23. در دمای 20 درجه سلسـیوس ، حدود 38 گرم نمک در 100 میلی لیتر آب حل میشود.
 24. مقـدار حـل شـدن برخی مـواد، مانند نمک در آب با دمـا افزایش می یابد در حالی که مقدار حل شـدن برخی مواد در آب، مانند گاز اکسیژن با افزایش دما کاهش می یابد .
 25. گلاب، نوعـی مخلـوط اسـت
 26. کاغذ پی اچرا برای شناسـایی اسـیدها و بازها به کار می برند . با کاغذ پی اچ می توان علاوه بر شناسایی اسیدها و بازها ، میزان اسیدی بودن یا بازی بودن آنها را نیز مشخص کرد.
 27. موادی که پی اچ آنها از هفت کمتر است، اسیدی اند.
 28. موادی که پی اچ آنها از هفت بیشتر است، خاصیت بازی دارند.
 29. مواد بازی بر خلاف اسیدها که ترش مزه اند، مزه تلخ دارند .
 30. برای جداسـازی اجـزای مخلوط گاهی از روشهای ساده و گاهی از روشهای پیچیده تر استفاده میشود.
 31. شـیر مخلوطـی از چربـی و آب اسـت.
 32. در صنعـت بـرای جداسـازی چربی از شـیر و خوناب (پلاسـما)از یاخته هـای خونـی، از دسـتگاه گریزانـه )سانتریفیوژ) استفاده میشود.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…